EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

sköta ett dödsbo

Efter ett dödsfall måste den som har mist sin maka, make, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, post, bouppteckning, arvskifte och mycket annat. För att dela ansvaret för dödsboet behövs i vissa fall intyg eller fullmakt.

Vad är ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Finns det viktiga redan nedtecknat?

Undersök om den döda har samlat uppgifter om försäkringar, bankkonton, värdepapper och testamente i någon pärm, i bankfack, i Vita arkivet eller Livsarkivet. Undersök även om det finns ett testamente där det står om någon särskild person ska vara testamentsexekutor och förvalta dödsboet. 

Finns det önskemål om testamentsexekutor?

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Ta saker i din egen takt

Ett dödsfall känns olika för olika människor. Några vill göra allt praktiskt så fort som möjligt. Andra har svårt att orka med att ta hand om det praktiska. Prioritera det viktigaste först och ta gärna hjälp av andra.

Du kan använda checklistan där vi har samlat det mesta som du behöver göra i samband med dödsfall.

Efterlevandeguidens checklista

PRAKTISKT ATT GÖRA

Skaffa intyg för att sköta dödsboet


 • Om du är änka, änkling, barn eller anhörig på annat sätt och ska ta hand om dödsboet kan du behöva ett dödsfallsintyg med släktutredning. Dödsfallsintyget visar när personen avled och släktutredningen kan visa vilka efterlevande som finns.

 • Intyg om att en person har avlidit kan behövas för att avsluta avtal och autogiron eller tala med försäkringsbolag och en boutredningsman.

Intyg för kremering/gravsättning är ett registerutdrag som behövs när någon ska kremeras och begravas. Det får du från Skatteverket om du inte tar hjälp av en begravningsbyrå som beställer dessa intyg åt dig.

Dödsfallsintyg med släktutredning beställer du hos Skatteverket genom att ringa 0771 - 567 567, eller tar hjälp av en begravningsbyrå.

Du kan beställa intyg själv hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadsintyg för att sköta post och försändelser till dödsboet


 1. Om någon utomstående ska kunna hämta ut försändelser, brev och paket till dödsboet, behöver begravningsbyrån skriva ut ett vårdnadsintyg.
 2. Vårdnadsintyg ska vara undertecknat och förvaras hos postombudet, som tar hand om försändelser till dödsboets adress. Om maka, make eller registrerad partner däremot ska hämta ut försändelser, behöver de visa ett dödsfallsintyg med släktutredning hos postombudet.
 3. Vårdnadsintyg gäller i 4 månader efter dödsfallet, innan dödsboanmälan eller innan bouppteckningen är klar.

Fullmakt till en representant för dödsboet

Det kan vara praktiskt att en person sköter dödsboet. Det kan till exempel vara änkan, änklingen eller ett barn som är en delägare i dödsboet. Det kan även vara en sambo eller utomstående boutredningsman, eller någon annan representant. Den som sköter dödsboet behöver en skriftlig fullmakt från alla delägare i dödsboet.

Du kan ladda ner och skriva ut Efterlevandeguidens mallar för fullmakt för att företräda dödsboet.

Fullmakterna är utformade utifrån att de omfattar rätten att delta vid och bevaka rätt vid bouppteckningsförrättningen samt att förvalta dödsboets tillgångar och skulder fram till dess att dödsboet upphör. Om fullmakten ska användas i andra situationer kan den behöva anpassas.

Fullmakt från enskild fullmaktsgivare (PDF) Pdf, 42.9 kB.

Fullmakt från enskild fullmaktsgivare (Word) Word, 38.5 kB.

Fullmakt från flera fullmaktsgivare (PDF) Pdf, 58.3 kB.

Exempelvis kan banker ha egna blanketter för fullmakt så att en person kan företräda dödsboet i kontakt med banken. Kontakta dödsboets bank, finansinstitut, och/eller försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller.

Det är möjligt att deklarera elektroniskt åt ett dödsbo. Dödsbodelägarna kan ge någon i dödsbodelägarkretsen fullmakt att skriva under ombudsansökan.

För att som ombud få ta del av uppgifter och handlingar hos Skatteverket krävs att det framgår uttryckligen av fullmakten att den omfattar rätt att ta del av handlingar och uppgifter hos Skatteverket.

Vara ombud för en privatperson eller ett dödsbo, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Ta del av handlingar och uppgifter, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Hävande av sekretess genom fullmakt, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Att eftersända dödsboets post

Ungefär en vecka efter dödsfallet, skickar Skatteverket ut en fråga om dödsboet vill anmäla en ny adress. Skatteverket aviserar inte den nya adressen till andra.

Om du vill att all post ska skickas till en ny adress behöver du beställa eftersändning. Det gör du hos Svensk Adressändring, där ser du avgiften för eftersändning. Det är en kostnad som dödsboet ska betala. Om det inte finns pengar i dödsboet blir det en utgift för dig som närstående om du vill få tag på den dödes post.

Du behöver kontakta banken för att sköta dödsboets ekonomi

Vid dödsfall behöver du få tillgång till konton för att:

 1. betala räkningar, begravning och bouppteckning
 2. säga upp autogirobetalningar
 3. skaffa uppgifter till bouppteckningen om dödsboets tillgångar och skulder.

Den som har kontakt med banken måste ha en släktutredning med dödsfallsintyg. Om det är flera dödsbodelägare behövs i vissa fall även en fullmakt. Banker har fullmakter att ladda ner från webbplatsen och skriva ut.

Om kontakten med banken vid dödsfall, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Bankens tjänster blir spärrade automatiskt

Banken får automatiskt reda på att en person har dött. En del av de tjänster som den döda hade avslutar banken då automatiskt. Vilka tjänster som blir spärrade kan variera mellan olika banker.

Betala begravning och bouppteckning först- därefter hushållsräkningarna

I första hand ska dödsboet betala räkningarna för begravningen och bouppteckningen. Alla räkningar som rör ett gemensamt hushåll ska betalas . Hyra, el, telefon och begravningskostnader brukar kunna betalas från den dödas konton. 

Text

Dödsboets skulder

Du har inget personligt ansvar för den dödas skulder. Om dödsboet inte kan betala så skrivs skulderna ibland av. Dödsboet ska i första hand betala begravningen och bouppteckningen. En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång. Kontakta i stället de företag, som har skickat räkningar och informera dem om dödsfallet.

Om det inte finns pengar i dödsboet

Det är dödsboet som ska betala för begravning. Kontakta kommunen om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet. Det går att få ersättning från kommunen efter att begravningen är betalad.

Det är också dödsboet som ska betala kostnaden för bouppteckningen. Om det inte finns pengar kan kommunen kostnadsfritt göra en dödsboanmälan. Den ersätter i så fall en bouppteckning. Kontakta kommunen där den döda varit bosatt.


Ansök om konkurs för dödsboet

Om det saknas pengar i dödsboet för att betala skulder kan dödsboet sättas i konkurs. Ansök om konkurs hos Tingsrätten där den döde var folkbokförd. Ansökan är avgiftsfri om det endast finns en dödsbodelägare eller om samtliga dödsbodelägare gör en gemensam ansökan om konkurs för dödsboet.

När någon försätts i konkurs, domstol.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan anlita en boutredningsman

Du kan ta hand om dödsboet själv. Men om dödsboet är omfattande, har många tillgångar och skulder eller att det finns många delägare i dödsboet, kan det kännas svårt. Särskilt om delägarna i dödsboet inte kommer överens. I sådana fall kan dödsboet anlita en boutredningsman.

Om boutredning - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Om ni inte kommer överens

Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur dödsboet ska skötas eller arvet fördelas kan tingsrätten, utse en utomstående till boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. På domstol.se kan du läsa mer om hur man ansöker om hjälp av en utomstående person.

Ändra dödsboets adress


 1. kontakta Svensk adressändrings kundtjänst för att få dödsboets post eftersänd till en särskild adress, exempelvis till en dödsbodelägare eller boutredningsman
 2. om dödsboets post går till äldreboende behöver du anmäl ny adress för dödsboet till Skatteverket. Fråga personalen på äldreboendet om de kan skicka post vidare till en annan adress, annars behöver du själv meddela dem som brukar skicka post till den avlidne
 3. Skatteverket skickar ut en fråga om dödsboet vill anmäla en ny adress som Skatteverket ska använda
 4. Om du ändrar adressen hos Skatteverket aviseras inte den nya adressen till andra
 5. Om dödsboet vill ändra adressen vid ett senare tillfälle ska det göras skriftligen via brev till Skatteverket. Denna anmälan måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare eller av en av dödsbodelägarna med stöd av fullmakt från övriga dödsbodelägare. Av fullmakten ska det framgå att den omfattar anmälan om ny adress.
 6. om du som har hand om dödsboet flyttar efter dödsfallet, ska du göra en flyttanmälan hos Svensk adressändring. När Svensk adressändring lägger till den avlidnas personuppgifter följer även dödsboets post med eftersändningen
 7. om du flyttar behöver du också kontakta Skatteverket för att meddela dödsboets nya adress

Kontaktuppgifter till Svensk Adressändring

Anmäl ny adress för dödsbon hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

När bouppteckningen är klar

När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket kan du ändra uppgifter om ägare till bostad, fastigheter och bil samt flytta lån och avsluta bankkonton.

Avsluta eller flytta över abonnemang

Du behöver bestämma om prenumerationer som stod på den döda ska sägas upp eller föras över på någon annan. Det gäller även avtal, till exempel el, sophämtning, tv, telefon hemförsäkring. Se även över medlemskap och prenumerationer.

Erfarenheter

Per-Gunnar 54 år
Mitt råd är att ta all hjälp man kan få med det praktiska. Vi fördelade de praktiska sakerna mellan syskonen och vännerna.

Gunnel 70 år
Jag trodde att bara begravningen är över så blir det lugnt och jag får vila ut, men det var ju då allt började.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2024-01-09