EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Vem ärver?

När bouppteckningen är klar och dödsboets räkningar är betalda är det dags att dela upp arvet. Dokumentera det ni kommer överens om i en handling som undertecknas av alla som ärver.

Delägare i dödsboet ärver

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

Arv och arvskifte, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Dödsboet betalar skulderna först

Kostnaderna för begravningen, transport av kroppen och för räkningar som den döda stod för enskilt ska dödsboet betala innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar.

Dokumentera i en arvskifteshandling

Fördelningen av arv kallas arvskifte och det ska dokumenteras i en arvskifteshandling. Det är ett dokument som visar att ni är överens om vem som ska ärva vad. Alla som ärver ska skriva under arvskifteshandlingen som nu är ett avtal. Behåll arvskifteshandlingen. Den behöver inte skickas någonstans. Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket.

Arv, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Göra en bodelning för gemensamma tillgångar

Om och du den döda hade gemensamma tillgångar och om det finns flera som kan ärva, ska du göra en bodelning. Det gör du efter att bouppteckningen har registrerats och när dödsboets skulder och kostnader är betalda.

På Skatteverket kan du läsa om hur du gör en bodelning.

Bodelning, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Makar och barn ärver i första hand

  • Om ni var gifta och inte har några barn är det i första hand du som ärver.
  • Om ni var gifta och har barn är det du som ärver före barnen – barnen brukar i de flesta fall få vänta på sitt arv till dess att den andra föräldern dör.
  • Om den som har dött har barn som du inte är förälder till, så har de vanligtvis rätt att ta ut sitt arv redan nu – om det inte finns ett testamente som säger något annat. Dessa barn kallas särkullbarn.

Ogifta och sambor med eller utan barn

  1. Om ni inte var gifta är det i första hand barnen till den döda som ärver.
  2. Om sambor ska få ärva varandra måste det finnas ett testamente.
  3. Om den döda har barn som du inte är förälder till, så har de vanligtvis rätt att få ut sitt arv redan nu – om det inte finns ett testamente som säger något annat.

Minderårig som ärver

När Skatteverket får in bouppteckningen och ett omyndigt barn ärver så underrättar Skatteverket överförmyndaren i den kommun som barnet är skriven. Det är förmyndaren (oftast vårdnadshavaren) som tar hand om arvet för barnets räkning.

Om arvet är över ett prisbasbelopp (57 300 kronor år 2024) ska förmyndaren sätt in beloppet på ett spärrat bankkonto.

Om arvet uppgår till över åtta prisbasbelopp (458 400 kronor 2024) ska förmyndaren dessutom varje år lämna en skriftlig redogörelse för hur ekonomin har tagits om hand om till överförmyndaren i kommunen.

I många fall krävs överförmyndarens samtycke för olika former av handel med barnet tillgångar.

Ytterligare information finns på kommunernas hemsidor.

Om ni inte kommer överens

Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur dödsboet ska skötas eller arvet fördelas kan tingsrätten, utse en utomstående till boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. På domstol.se kan du läsa mer om hur man ansöker om hjälp av en utomstående person.

Boutredning och arvsskifte, domstol.se Länk till annan webbplats.

Bodelning, domstol.se Länk till annan webbplats.

Om arvingar och testamente saknas

Om en person avlider utan att efterlämna några arvingar eller något testamente tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Erfarenheter

Carina 52 år
Undra hur jag ska klara av allt framöver, min man skötte ju allt det praktiska med huset och ekonomin.

Thomas 56 år
Jag hade behov av psykiskt och praktiskt stöd med det fanns ingenting att få.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2024-03-20